"I think we are a product of all our experience" (Sanford I. Weill)

youRNsight in detail beter begrijpen

Het Model: basisbegrippen en modelopbouw

Vertrekkend vanuit het te behalen objectief om duidelijk en business relevant inzicht visueel voor te stellen voor beslissingsorganismen binnen klant omgevingen gebruikt het youRNsight model de volgende begrippen:

Referentie


Het youRNsight model introduceert het begrip ‘Referentie’. Een ‘referentie’ binnen het model verwijst naar een ‘uniek record’. Traditioneel in CRM is dit de klant, maar youRNsight laat toe in dit begrip elk ander onderwerp te integreren ( bv. product, zakencijfer, molecule, …) dat van nut is om een business-situatieschets op te maken. Met deze veralgemening kan dit model ook van toepassing zijn in het voorstellen van complexe relaties in andere (niet klantgerichte) domeinen.

Hiërarchieën en structuren

Hiërarchie

Om visueel organisaties voor te stellen wordt ‘hiërarchie’ in het model gedefinieerd als een officiële classificatie van verschillende referenties voor een andere bepaalde referentie.
Toegepast kan dit bv. voor de referentie ‘Aankoopdienst’ van een bedrijf het organigram van de dienst zijn.

Deze classificatie wordt in het youRNsight model visueel voorgesteld als een acyclisch verbonden gerichte graaf, gekozen voor zijn efficiëntie in weergave en eenvoud van interpretatie (zie afbeelding 2). Naar waarheidsgetrouw met de klassieke organigramvorm bestaat een youRNsight relatie tussen twee referenties in een hiërarchie altijd uit een referentie ‘parent’ (leider) en child (ondergeschikte). Tussen de takken in een hiërarchie zijn referenties van hetzelfde niveau ‘peers’ (gelijken of op het ‘gelijke’ niveau in het zeggenschap).

Structuur


Een ‘structuur’ is een visuele weergave zoals een hiërarchie, met dit verschil dat deze een classificatie van verschillende referenties voorstelt voor een case (en dus niet voor een andere referentie). Dit begrip ‘Structuur’ laat toe, naast het binnen brengen (kopiëren) van hiërarchieën binnen de case,  belangrijke niet-officiële organisaties of tijdelijk officiële organisaties  te integreren in het visuele model (bv. invloedssferen, project teams, ‘cross-functionele’ teams, comités, …) (zie Afbeelding 3).

Merk op dat


 • een structuur een dynamisch en aanpasbaar gegeven is in het model en dus enkel bestaat door de gebruiker, terwijl een hiërarchie een statisch gegeven wordt genoemd omdat die officieel bestaat binnen een referentie (bv. klant) en dus onafhankelijk is van de gebruiker.

 • een structuur classificatie een andere relatie reden voorstelt dan de officiële hierarchische relatie. Bv. In een invloedsfeer kan een referentie X (de parent) de ‘beinvloede’ zijn en de referentie Y (de child) diegene zijn die de parent beinvloedt, terwijl in de officiele hiërarchie het heel goed mogelijk is dat X de hierarchische manager is van Y.

 • Case

  De business ‘case’,  voor een product en een bepaald doel, is die verzameling van structuren die het geheel van een beslissingsorganisatie vertegenwoordigd. Als voorbeeld kan ‘het rekruteren van een patiënt’ een case zijn waarbij de patiëntenorganisatie, de behandelende medische staf, het verpleegteam, de familierelaties, het medische comité van het ziekenhuis, enz. … de structuren voorstellen die belangrijk zijn om het case-objectief te behalen.

  De case is dus het geheel van de op te volgen actiedomeinen die elk een rol spelen in de business beslissing. In het model is de case de basis om een bepaalde business situatie (bv. verkoopstatus van een product) te evalueren.

  Waardenset


  Hoewel een case een vollediger beeld weergeeft van een complexere beslissingsorganisatie, is een evaluatie van de business-status alleen mogelijk wanneer de op te volgen businesswaarden visueel kunnen worden voorgesteld op de gestructureerde elementen (knopen) van de beslissingsorganisatie (zie afbeelding 4).

  Het model laat toe businesswaarden te evalueren en deze, vertaald in kleuren en afbeeldingen, weer te geven op de getekende knopen. Voorbeelden van businesswaarden zijn: het beslissingsniveau van de referentie, het gebruikspotentieel van de referentie, de productappreciatie van de referentie, het zakencijfer, …

  Merk op dat


  een evaluatie van  een referentie afhankelijk is van zijn positie (en dus verschillend per positie) binnen een structuur of tussen de structuren. Door het in sets groeperen van businesswaarden, laat het youRNsight model toe om verschillende evaluaties terzelfdertijd in de structuren weer te geven en aan te passen aan de vergaarde kennis als resultaat van acties.

  Door het opslaan van elke specifieke wijziging, maakt het model het mogelijk om de evolutie van een business situatie te traceren (principe van een draaiboek systeem) .

  Door waardering wordt een beslissingsorganisatie een duidelijk holistisch geevalueerd beeld waarbij op een eenvoudigere en directe manier op elk moment sterktes, zwaktes, opportuniteiten en gevaren binnen een business-situatie (case) visueel worden voorgesteld.